Účast školy v projektech

Realizátoři projektů:
Multikulturní šablony pro ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí

Projekt OP PPR CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001237 - realizátoři

1.10. 2018 – 31.8.2020 

Projekt je zaměřen na personální podporl škol, projektovou výuka, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí školy. Projekt je příjemcem realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek.

 

 

Šablony Smysluplné školy

Projekt OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007712 - realizátoři projektu

1.9. 2017 – 31.8.2019 

Projekt bude příjemcem realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek. Pojmy jednotka aktivity zjednodušeného projektu a výstup aktivity jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce ZP“), a blíže popsány v příloze č 3 výzvy a v žádosti o podporu v MS2014+ (IS KP14+), případně upraveny na základě schválených změn projektu.

Rozvoj inkluzivního vzdělávání na ZŠ Lyčkovo náměstí a sdílení zkušeností s dalšími pražskými ZŠ

Projekt OP VVV CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000196

1. 9. 2016 – 31. 8. 2019 

Projekt (v rámci téma 2 výzvy) rozvíjí schopnost ZŠ Lyčkovo nám. vzdělávat všechny žáky společně, inkluzivně a kvalitně a reaguje tak na různorodou skladbu žáků. Těchto cílů dosahuje skrze spolupráci s partnerem (Člověk v tísni, o.p.s.) na mentoringu a doučování a skrze posílení lidských kapacit ve škole, zavedením nových podpůrných opatření, vzděláváním a provázením pedagogů. Osvědčené inkluzivní metody a praxi sdílí projekt s dalšími pražskými ZŠ, čímž přispívá k jejich transformaci k inkluzi.  

Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole a mateřské škole Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

Projekt OP PPR CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/000416 - realizátoři

1.6. 2017 – 31.12.2017 

Hlavním cíle projektu je modernizace zařízení a vybavení odborné učebny fyziky a chemie a jazykové laboratoře Základní škola a mateřské školy, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

Smysluplné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt OPPA CZ.2.17/3.1.00/36280

1. 7. 2013 – 28.2.2015

Rozšíření doplňkový aktivit školy k dětem se SVP, které individuální podporu školy z finančních a personálních důvodů neměly. o této doby byla škola schopna nabízet pouze nápravné aktivity integrovaným dětem na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny.

Vytvoření modelu širší péče o děti se SVP, který zabezpečí větší individualizaci ve vzdělávání dětí a tím zlepší jejich výsledky ve vzdělávání.

Vzdělávání učitelů školy v oblasti vzdělávání žáků se SVP.

Erasmus+

Do projektu Erasmus+ je škola zapojena od roku 2015. Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Program si klade za cíl podporovat zapojené účastníky (v našem případě žáky, pedagogy, vedoucí mládeže či vychovatele) a umožňovat jim osvojení nových znalostí a dovedností a přispět tak k jejich osobnímu a osobnostnímu rozvoji. Z poskytnutých financí tedy můžeme podporovat aktivity zaměřené na vzdělávání ve všech oblastech spojených s naší školou.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Od školního roku 2016/17 se naše nezisková organizace Rodiče Smysluplné školy z.s. zapojila do prestižního celosvětového vzdělávacího programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE - www.dofe.cz).

Celým anglickým názvem The Duke of Edinburgh’s International je vzdělávací program pro mládež, založený v roce 1956 britským princem Philipem, vévodou z Edinburghu. Od té doby se do něj zapojilo na 8 milionů mladých lidí ve více než 140 zemích celého světa.

Bezpečná cesta do školy

Projektu Bezpečná cesta do školy se naše škola účastní ve spolupráci s organizací Pražské matky v roce 2018. V rámci projektu mapujeme každodenní cesty dětí, identifikujeme nebezpečná nebo problematická místa a postupně usilovujeme o zvýšení bezpečnosti v okolí školy. Chceme také zvyšovat povědomí dětí o udržitelném dopravním chování a podpořit šetrné dopravování žáků do školy – pěšky, na koloběžkách, na kolech apod.

 

Partneři projektů:

Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965

Školní rok 2018/2019

Zapojení školy do aktivity KA05 – Realizace akčního výzkumu na školách financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (OP VVV). V rámci projektu spolupracuje vybraný pedagog této školy s oborovými didaktiky z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na zlepšování výuky ve své třídě.

Mosty ke školám

SPOLUPRÁCE S NEZISKOVOU ORGANIZACÍ INBÁZE z. s.
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000307 - partneři projektu
Období: 1. 11. 2017 – 31. 7. 2019
Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.

 

V projektovém období 2004 - 2008  jsme byly partnery 6 projektů, které byly podpořeny z Evropského sociálního fondu.

  1. Spolupráce a inspirace, PAU, o.s.

Cílem projektu je zvýšení odborné a pedagogické způsobilosti učitelů a řídích pracovníků úplných základních škol v Praze v oblasti odborné a pedagogické způsobilosti z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí, se zřetelem na realizaci kurikulární reformy školství v ČR v oblasti implementace Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a tvorbu školních vzdělávacích programů základních škol.

  1. Rozlety, Nová škola, o.p.s

Cílem projektu je zvýšení šancí dětí pocházejících ze znevýhodňujícího prostředí na dokončení základního a poté i středoškolského vzdělání a navázání dlouhodobého partnerství mezi smluvními stranami. Výsledkem partnerství bude společný plán rozvoje dlouhodobé spolupráce mezi žadatelem a partnerem.

  1. Přeměna základních škol na vzdělávací centra místní komunity, Nová škola, o.p.s

Cílem projektu je podpoření procesu přeměny základních škol na centra místní komunity a zkvalitnění systému jejich nabídky celoživotního vzdělávání místním občanům a navázání dlouhodobého partnerství mezi smluvními stranami. Výsledkem partnerství bude společný plán rozvoje dlouhodobé spolupráce mezi žadatelem a partnerem.

  1. Politeia - kořeny evropské demokracie, občanské sdružení GEMINI

Cílem projektu je:

- podporou zavádění konkrétních demokratických nástrojů do života školy (jako jeden ze zastřešujících nástrojů vnímáme školní parlament)

- podporou rozvíjení vhodných vzdělávacích strategií učitele, posilujících demokratické klima ve třídě a to jak v různých předmětech, tak v rámci třídnických hodin

- podporou projektového učení, které nabízí dětem přímou zkušenost a propojuje teorii s praxí

  1. Zkvalitňování jazykových a počítačových dovedností žáků 2. stupně základních škol, Základní škola, Praha 8, Zenklova 52,

Hlavní cíl projektu:

Projekt podporuje realizaci vývoje školních vzdělávacích programů se zaměřením na tvorbu ŠVP ZŠ.
Jde o vytvoření školních vzdělávacích modulů , které se budou aplikovat na 2.stupni pražských ZŠ.
Jednalo by se v prvém roce o jejich přípravu, realizaci a v druhém roce o jejich aplikaci na 2.stupeň základní školy a ověření.

Jejich cílem je zkvalitňování výuky cizích jazyků a zvyšování informační gramotnosti za využití učebny o 25 počítačích s dataprojektorem z důvodu zajištění výuky pro celou třídou.

  1. Prací za integrací, občanské sdružení Step by step

Cíle projektu

Na konci projektu bude mít 15 lidí ze specifické skupiny obyvatelstva ohrožené sociální exkluzí trvalé a udržitelné pracovní místo, kde v tu dobu již budou pracovat 18 měsíců. Lidé, pro které je projekt určen, získají a rozvinou své klíčové znalosti, dovednosti a schopnosti, které jim umožní sociální a pracovní začlenění.

 

Kalendář akcí

Neděle 23.6.2024
Pondělí 24.6.2024
Úterý 25.6.2024
Středa 26.6.2024
Čtvrtek 27.6.2024
Pátek 28.6.2024
Sobota 29.6.2024
Všechny akce >