Mosty ke školám

SPOLUPRÁCE S NEZISKOVOU ORGANIZACÍ INBÁZE z. s.
Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000307 - partneři projektu
Období: 1. 11. 2017 – 31. 7. 2019
Vedoucí projektu: Ing. Petra Holubářová, holubarova@inbaze.cz


Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur.
Více informací: www.inbaze.cz

Aktivity realizované na ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí

Cílová skupina projektu:

 • Děti a žáci se sociokulturním znevýhodněním
 • Děti a žáci se speciálními se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), zvláště žáci s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ)
 • Děti a žáci mateřských, základních a středních škol v případě aktivit zaměřených na rozvoj sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a posilování inkluze
 • Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení
 • Odborní a terénní pracovníci a další pracovníci organizací působících ve vzdělávání

1. Bedýnky příběhů: Výukové programy pro děti a žáky
Cílem je rozvinout sociální a občanské kompetence a posílit inkluzi dětí a žáků ve spolupracujících MŠ, ZŠ a Městské knihovně skrze seznámení se s kulturou zemí, z nichž pochází cizinci žijící v ČR, a snížit předsudky vůči nim.
OBSAH
Výukový program zahrne: vyprávění pohádek v českém a původním jazyce, informace o zemi (předměty, foto, mapa, povídání) a tvořivou dílnu – zpracování pohádky pomocí výtvarných technik
typických pro danou zemi. Každý program se věnuje zemi, ze které pochází početná skupina cizinců žijících v České republice (např. Ukrajina, Vietnam, Rusko a další). V průběhu projektu budou realizovány v každé třídě 1. až 3. ročníku tři různé programy, tj. celkem 42 programů.
Kontaktní osoba: MgA. Hana Mlynářová, mlynarova@inbaze.cz


2. Multikulturní vzdělávací programy pro žáky II. stupně ZŠ
Cílem je rozvinout sociální a občanské kompetence žáků II. stupně ZŠ, posílit inkluzi dětí a žáků s OMJ skrze seznámení se s kulturou zemí, z nichž pochází cizinci žijící v ČR, a snížit předsudky vůči nim.
OBSAH
Inovovaný výukový program zahrnuje téma jinakost a stereotypy, případně migrace a interview s migrantem: povídání si s konkrétním člověkem, který emigroval do České republiky, o jeho zkušenostech, situaci v zemi původu a začlenění v nové domovině. Program je realizován interaktivní formou. V průběhu projektu je připraveno 7 výukových programů.
Kontaktní osoba: Blanka Charvátová, charvatova@inbaze.cz


3. Školní interkulturní klub při ZŠ
Cílem je usnadnit adaptaci dětí/žáků s OMJ na školní prostředí a integrovat je do dětského kolektivu.
OBSAH
a/ Pravidelný program Interkulturního klubu - 1 x týdně 1,5hod
Zaměření: hry, sport, tvůrčí a dramatická práce, práce s příběhy, tvoření, exkurze aj. nabídne dětem možnost objevit svoje silné stránky, zlepšit se v češtině, najít si nové kamarády aj. Náplň setkání bude vycházet z potřeb a zájmů dětí
b/ Multikulturní akce: představení kultur, svátků, ochutnávka cizokrajného občerstvení, zapojení rodičů a dětí cizinců
c/ Letní 5denní příměstský tábor
Kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Koubová, koubova@inbaze.cz


4. Služby interkulturních pracovníků na školách
Cílem je usnadnění komunikace mezi pedagogickými pracovníky, rodiči a žáky s OMJ a pomoc se začleněním těchto dětí do českého vzdělávacího systému a výuky. Je realizováno formou tlumočení a asistencí poskytnutých interkulturními pracovníky.
OBSAH
Interkulturní pracovník má kromě jazykových kompetencí obvykle migrantskou zkušenost a je proškolen v základním poradenství a metodách práce s klientem. Poskytuje asistenci včetně tlumočení při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi (v rámci ZŠ jde např. o účast na třídních schůzkách, osobních konzultacích rodičů s pedagogickými pracovníky, tlumočení po telefonu, překlad emailové komunikace, překlad interních dokumentů a pokynů školy, poradenství rodičům - informování o fungování vzdělávacího systému v ČR). Součástí práce IP je také tlumočení při prvním setkání dobrovolníka a zájemce o doučování, asistence při sociálním šetření v rodině, tlumočení při informativní schůzce s rodiči ohledně skupinového doučování.
Je primárně nabízeno zapojeným ZŠ - dle potřeb školy bude sestaven tým IP s příslušnou jazykovou kombinací (dle zkušeností nejvíce ruština, vietnamština, čínština, mongolština, španělština, arabština, angličtina).
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Magdaléna Vlastníková, vlastnikova@inbaze.cz
5. Vzdělávací aktivity pro pedagogy: Jak pracovat s dětmi a žáky s OMJ
Cílem je zvýšení dovedností pedagogických pracovníků (dále PP) v oblasti interkulturní komunikace a senzitivity, mediální gramotnosti, seznámení s konkrétními postupy při práci se žáky s OMJ.
5.1 Vzdělávací semináře

 • rozvíjení dovedností interkulturní komunikace a sensitivity a jejich využití ve výuce
 • práce s žáky a rodinami s OMJ (dobrá praxe, začleňování žáků do kolektivu a procesu vzdělávání
 • specifika výuky ČJ pro cizince
 • kritická analýza mediálních zpráv, identifikace manipulativních zpráv, předsudky a xenofobie v textech a využití těchto dovedností ve výuce
 • představení podpůrných služeb pro PP pracující s žáky OMJ (neziskové organizace, soc. služby)
 • možnost dalších konzultací
 • akreditace v rámci DVPP u MŠMT, každý PP obdrží certifikát o absolvování semináře

5.2 Zahraniční stáž Berlín

 • sdílení dobré praxe ze škol, které žáky s OMJ integrují
 • 3denní stáž naváže na semináře ve vybrané ZŠ a dalších institucích pracujících s dětmi s OMJ. Byla předjednána ZŠ (Pestalozzi-Grundschule, Hauptstr. 61, 16547 Birkenweder, Brandenburg) s vysokým podílem žáků s OMJ na předměstí Berlína. Jednací jazyk: AJ/NJ/ČJ, tlumočení bude zajištěno účastníkem stáže z řad InBáze.

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Hanzalová, hanzalova@inbaze.cz, Mgr. Jana Remenárová, remenarova@inbaze.cz

Kalendář akcí

Úterý 23.7.2024
Středa 24.7.2024
Čtvrtek 25.7.2024
Pátek 26.7.2024
Sobota 27.7.2024
Neděle 28.7.2024
Pondělí 29.7.2024
Všechny akce >